Välkommen till Förlags AB Albinsson & Sjöbergs (nedan ”Fabas”) community gatbilar.se.
Ansökan om medlemskap i communityn finner Du här. Din användning av gatbilar.se (”Webb­platsen”) regleras av följande användarvillkor som vi ber Dig läsa igenom noga.
1. WEBBPLATSENS ANVÄNDNING

1.1 Du (nedan även ”Användaren”) har Fabas tillåtelse att använda Webbplatsen och där till­handahållna tjänster (”Tjänsterna”), så länge du iakttar användarvillkoren. Fabas förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren utan att i förväg meddela dig. Att du använder Webb­platsen innebär att du godkänner de vid var tid gällande användarvillkoren.

1.2 För att ha tillgång till Tjänsterna, måste du först registrera dig. Du åtar dig att lämna Fabas korrekt registreringsinformation och du är skyldig att meddela oss om den angivna informa­tionen senare skulle ändras.

1.3 Baserat på registreringsinformationen ska­pas ett användarkonto och du får välja ett användarnamn Användar­namnet får inte uteslutande bestå av ett varu­märke, namnet på en geografisk plats eller en tidningstitel. Användarnamnet ska vara unikt och det får inte anknyta till eller kunna förväx­las med annat etablerat användarnamn.

1.4 Du ansvarar för all aktivitet som sker på Webbplatsen under ditt användarnamn och lösenord och du får inte lämna dessa till obehö­riga personer.

1.5 På Webbplatsen har du möjlighet att vara anonym gentemot övriga användare. Fabas lag­rar dock samtliga användares registreringsupp­gifter och IP-nummer. Trafiken till Webbplat­sen loggas också. Det sker bl a för att material som publiceras ska kunna härledas till rätt användare. Vid misstanke om brottslig verk­samhet samarbetar Fabas med polisen. Det innebär att registreringsinformation, loggar och annat material från Webbplatsen kan komma att lämnas ut till polis och åklagare.

1.6 Du förbinder dig att hålla Fabas och företag inom Fabas koncern, liksom Fabas anställda, ställföreträdare, uppdragstagare, samarbets­partners, andra användare och andra parter skadeslösa för alla krav, all skada och alla omkostnader (inkl. rättegångskostnader) fram­ställda av eller uppkomna i anledning av krav från tredje man, som föranletts av att du inte följt användarvillkoren.

1.7 Fabas förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis ändra eller avsluta Tjänsterna.

1.8 Fabas förbehåller sig rätten att inaktivera kontot för Användare som inte varit inloggad under en period om tolv månader eller mer.


2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

2.1 Webbplatsen innehåller ett utrymme, nedan kallat Anslagstavlan, till vilken Användaren kan skicka material, t. ex. text och bild, för publicering. I förhållande till Användaren och andra användare åtar sig Fabas inte att övervaka Webbplatsen. Det görs heller ingen förhandsgranskning av insänt material. Fabas håller dock uppsikt över materialet och förbehåller sig rätten att radera och redigera insänt material som bedöms olämpligt. Därut­över kommer bildmaterial av undermålig kva­lité att raderas.

2.2 Du förbinder dig att inte vidta någon av följande åtgärder vid användningen av Webb­platsen och Tjänsterna:

2.2.1. Använda dessa för undersökningar, täv­lingar, kedjebrev, skräppost (spam), direkt­marknadsföring eller liknande;

2.2.2. Lämna uppgift som innebär straffbart förtal, förolämpning, uppvigling, hets mot folk­grupp, olaga våldsskildring eller barnpornogra­fibrott;

2.2.3. Sprida, publicera, distribuera eller sätta upp anslag med text, bild eller annan uppgift som innehåller oanständigt, skymfande, obscent, ovårdat eller kränkande språk eller erbjudande om eller uppmaning till sexuella tjänster;

2.2.4. Ladda upp eller på annat sätt erbjuda mjukvara eller annat material som utgör intrång i upphovsrättsligt skyddad rättighet;

2.2.5. Ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber och likn­ande material, programkoder och annat som kan inverka skadligt på funktionen av andras datorer eller egendom i övrigt;

2.1.6. Göra reklam, lämna erbjudande om för­säljning eller inköp av varor eller tjänster i ett kommersiellt syfte eller i övrigt inom närings­verksamhet;

2.2.7. Ladda ned filer som översänts eller till­handahållits av en annan användare av Webb­platsen, vilka du vet, eller har anledning att anta, inte lagligen får tillhandhållas eller anskaffas i en sådan ordning;

2.2.8. Förfalska eller radera delar av program­vara som finns till för Tjänsterna eller ändra eller radera märkning som härrör från eller utvisar rättighetsinnehavare till programvarors källkod;

2.2.9. Åsidosätta någon regel eller annan upp­förandekod för digitala, elektroniska och mot­svarande kommunikationstjänster;

2.2.10. Samla in personuppgifter om andra användare (inkl. e-postadresser), eller att själv använda eller förse annan (gratis eller annars) med listor på användare av Webbplatsen eller någon form att användaruppgifter;

2.2.11. Skapa en falsk identitet eller uppträda som någon annan med syfte att vilseleda Fabas eller andra;

2.2.12 Förfalska eller manipulera uppgifter i avsikt att dölja ursprunget av något material sänt eller tillhandahållet via Tjänsterna; eller

2.2.13. Bryta mot gällande lagar, förordningar eller föreskrifter.

2.3. Du förbinder dig att hålla Fabas skadeslöst för alla förluster, all skada, utgifter och kostna­der vilka åsamkas oss, likaså för alla skade­stånd vi åläggs att betala genom dom av en behörig domstol och för ersättningar vilka vi må utge efter förlikning, i anledning av eller i samband med:
(a) varje krav från tredje man om att din användning av Tjänsterna utgjort eller bestått av straffbart förtal, förolämpning, olaga hot, uppvigling, hets mot folkgrupp, olaga vålds­skildring eller barnpornografibrott, eller varit av obscen eller pornografisk natur, eller på annat sätt varit olaglig eller i strid med någon tillämplig lag, författning eller uppförandekod;
(b) varje krav från tredje man om att din användning av Tjänsterna utgjort eller medfört ett intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; samt
(c) varje bot, sanktionsavgift och motsvarande betalningsförpliktelse ålagd av ett organ (för exempelvis marknadsföring eller handel) eller en myndighet som en följd av din användning av Tjänsterna.

2.4. Fabas varken kontrollerar eller bekräftar riktigheten av innehållet i meddelanden och information som finns på Webbplatsen och åtar sig därför inget ansvar för Anslagstavlan och där förekommande material.

2.5. Material som laddats upp på Anslagstavlan kan vara föremål för begränsningar gäll­ande dess tillåtna användning, kopiering och/ eller spridning. Användaren är ansvarig för efterlevanden av sådana begränsningar för det material som Användaren laddar ned.


3. ANSVARSBEGRÄNSNING

3.1 Fabas garanterar inte att Webbplatsen eller Tjänsterna är fria från fel, virus, störningar eller annan destruktiv inverkan. Användaren använ­der Tjänsterna på egen risk. Fabas friskriver sig från allt ansvar avseende godtagbar kvalitet, ändamålsenlighet och icke-intrång.

3.2 Fabas ansvarar inte för några skador (inkl. indirekta skador, följdskador, förlust av affärs­möjligheter, data, goodwill, projekt eller vinst) som kan uppstå - vare sig det är inom ramen för ett kontraktuellt eller ett utomobligatoriskt förhållande eller i övrigt - för användningen eller oförmågan att använda Webbplatsen eller något av dess innehåll eller material, eller någon handling eller brist på handling som är en följd av användningen av Webbplatsen eller något sådant innehåll, eller annan omständig­het relaterad till Tjänsterna.


5. SÄRSKILT OM UPPHOVSRÄTT M M

5.1 Användare som lägger upp material på Webbplatsen ansvarar för att publiceringen, och upplåtelsen av rätten till materialet till Fabas (se nedan), inte medför intrång i annans upphovsrätt. Det innebär att du endast har rätt att publicera sådana bilder, filmer och texter som du själv har tagit respek­tive skrivit, eller som du förvärvat upphovsrät­ten till. Har någon annan tagit bilden, skapat filmen eller skrivit texten åligger det dig att inhämta fotografens respektive författarens samtycke innan publicering sker. Du ansvarar också för att de uppgifter som du publicerar (om filmer, fordon etc) är korrekta.

5.2 Publicering av fotografier på och filmer med personer får endast ske med den avbildades samtycke.

5.3 Användaren upplåter till Fabas en i tiden obegränsad rätt för förlaget att använda material som Användaren har publice­rat på Webbplatsen i redaktionella samman­hang och i marknadsföring. Upplåtelsen inne­fattar all användning av materialet, i tryckt och elektronisk form, på Webbplatsen och i Fabas övriga tryckta och elektroniska publikationer med inriktning på motor och teknik samt en rätt att bearbeta och ändra i materialet.


6. COOKIES

För att förbättra Webbplatsens olika funktioner används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator och som innehåller information. De cookies som före­kommer på Webbplatsen sparas i Användarens dator. Möjligheten att lagra cookies kan stängas av via webbläsarens inställningar. Sådan avstängning kan innebära att vissa funktioner på Webbplat­sen inte fungerar som avsett. Det är också möjlighet för Användaren att radera cookies med hjälp av webbläsaren.


7. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Användaren har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap. Det sker lättast genom att du använder den särskilda hemsidan för avregistrering som Fabas tillhandahåller.


8. SANKTIONER

8.1 Vid överträdelser av dessa användarvillkor, även oväsentliga sådana, förbehåller sig Fabas rätten att stänga ned en Användares konto hos Webbplatsen. Lagöverträdelser kan också med­föra polisanmälan.

8.2 Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt för att kontrollera riktig­heten i Användarens uppgifter.


9. PERSONUPPGIFTER

Användaren är medveten om, och samtycker till, att Fabas behandlar och lagrar Använda­rens namn- och adressuppgifter med hjälp av modern informationsteknik. Personuppgifterna kan komma att användas för marknadsförings­ändamål.


10. ÖVRIGT

10.1 Som framgått ovan är annonsering inte til­låten på Webbplatsen. För köp- och säljannon­ser hänvisas till fyndbors.se.

10.2 Användaren accepterar mottagande av information och erbjudanden från Fabas.

10.3 Om Fabas inte utövar någon av sina rättig­heter enligt dessa användarvillkor betyder det inte att Fabas frånsäger sig möjligheten att i framtiden göra sina rättigheter enligt villkoren gällande.

10.4 Användaren får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter enligt dessa använ­darvillkor.


11. TILLÄMPLIG LAG

Tillämpningen och tolkningen av dessa använ­darvillkor skall ske enligt svensk lag. Använda­ren godkänner härmed att endast svensk lag är tillämplig vid tvister avseende Webbplatsen och dessa användarvillkor liksom att eventuella tvister prövas uteslutande av svensk allmän domstol.
Sparrven´s Saab 9-5
188 visningar / 4 svar / 09:31, Sparrven
MOOSE79´s Passat Interceptor
197,534 visningar / 1210 svar / 18:18, MOOSE79
Projekt saab 9-5 "Red Cherry" Aero By TZ...
93 visningar / 0 svar / 18:04, Sparrven
Sätta in 3 liters B6304F volvo 960 moto...
2,086 visningar / 13 svar / 17:54, Perka
Custom Volvo V70II -- GOLDEN --
31,638 visningar / 92 svar / 08:00, FatBastard
Smilesantes Opel Manta 16v kompressor oc...
733 visningar / 3 svar / 06:14, JalleGraphics
Projekt "--WAGON" 2015 ...
1,712 visningar / 15 svar / 06:00, JalleGraphics
BasseBoaa´s BMW 520i Touring
473 visningar / 7 svar / 14:41, BasseBoaa
RobbanP99´s Volvo 745 a-traktor
192 visningar / 0 svar / 05:19, RobbanP99
BadTaunus´s Ford Taunus 20M TS
589 visningar / 1 svar / 20:22, FIRESTATE
Fat Dream Sven Sandbergs nya bygge
170 visningar / 0 svar / 16:16, 2002tii
robban101´s Volvo 940 turbo
654 visningar / 2 svar / 10:23, Draken
Tylen´s BMW 325i
23,045 visningar / 76 svar / 15:37, Tylen
csakshaug´s Volvo C70
371 visningar / 0 svar / 12:12, csakshaug
TurboMatte´s Opel Kadett GSI 16v
415 visningar / 0 svar / 13:12, TurboMatte
Astramarkus´s Opel Corsa B
964 visningar / 1 svar / 09:57, Astramarkus
Gott nytt Bilår vill vi önska er alla ...
453 visningar / 0 svar / 08:03, Chrillesnakeman
Bobbycar´s Volkswagen Polo
504 visningar / 0 svar / 08:55, Bobbycar
Jetta mk2:an lååg
536 visningar / 0 svar / 13:31, morillo
Gunar´s Mazda 323GTF
19,101 visningar / 52 svar / 18:14, Gunaras
zlobo´s Audi sport quattro
319,422 visningar / 1059 svar / 13:15, zlobo
Efterlysning
501 visningar / 1 svar / 22:08, Odden
Säljes: Bmw E46 2001 års Ny besiktad o...
588 visningar / 0 svar / 20:11, AI92
smiley´s BMW 325 Turbo
895 visningar / 6 svar / 20:18, smiley
mondeo95´s Volkswagen Corrado VR6
1,341 visningar / 9 svar / 20:27, mondeo95
Elektrolys rostborttagning
630 visningar / 1 svar / 22:12, smiley
Blueboys breddade 945/v90
272,720 visningar / 1021 svar / 11:28, MOOSE79
Mercedes w115-75 "Smokey"
858 visningar / 8 svar / 11:30, PurpleBaby
"RECYCLED" projekt 2012 RILLE K
85,932 visningar / 395 svar / 11:10, rilleK
Brinka´s Volvo V70 2,4
8,266 visningar / 39 svar / 09:43, Brinka
Oslo Motor Show 10 till 12:e oktober =)
1,021 visningar / 3 svar / 07:47, Chrillesnakeman
Ragger82´s Volvo 242
8,289 visningar / 36 svar / 20:33, Ragger82
Iceen´s Chevrolet S10
133,377 visningar / 681 svar / 08:50, Iceen
*** Alpenretter´s galenskaper aka "Gara...
130,009 visningar / 430 svar / 15:24, Alpenretter
Tatsu´s Opel Omega 3000
3,561 visningar / 9 svar / 07:16, BunnA